Home ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 17 June 2011 10:36

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้ระบบ IPO (Input-Process-Output/Outcome/Impact) โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานการประกันคุณภาพ

         ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ  
                    1. ระบบการพัฒนาคุณภาพ
                    2. ระบบการตรวจติดตามคุณภาพ
                    3. ระบบการประเมินคุณภาพ (ดังภาพ)
         กลไกการประกันคุณภาพเกิดจากการทำงานของระบบย่อยทั้ง 3 ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน

 

  มีกระบวนการการพัฒนาคุณภาพในทุกกิจกรรม ด้วยวงจรคุณภาพ คือ Plan Do Check Act Participate & Report (PDCA-PaR) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง

Last Updated on Friday, 17 June 2011 10:39